ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සාහිත්‍ය උත්සවය 2018
බලපිටිය රේවත මහා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සිසුු අයිතියට පැවරීම
ගංවතුර පාලනයට මිලිද්දුව පාලම අවට ගරු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තුමාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විවෘත කිරීම
බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිලසෙවන කාර්යාල 05ක් ස්වදේශ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් නිල වශයෙන් ජනතා අයිතියට පත්විය.

News & Events

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

2018 නොවැම්බර් මස 26 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබ...

Bid Document

Bid Documentid Document 

ලංසු-සඳහා-ආරාධනාව

    ලංසු-සඳහා-ආරාධනාව  

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්