දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද පිරිත් පිංකම 2019-01-04
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද පිරිත් පිංකම 2019-01-04
ගාලු ව්‍යවසාය 2018
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩා උළෙල 2018
බලපිටිය රේවත මහා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සිසුු අයිතියට පැවරීම

News & Events

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

2018 නොවැම්බර් මස 26 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබ...

Bid Document

Bid Documentid Document 

ලංසු-සඳහා-ආරාධනාව

    ලංසු-සඳහා-ආරාධනාව  

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්