තැපැල් කාර්යාලය

තැපැල් සංකේතාංකය

තැපැල් කාර්යාලය

තැපැල් සංකේතාංකය

අගලිය

80212

ඉහළහේවෙස්ස

80432

අහංගම

80650

ඉමදුව

80130

අහුංගල්ල

80562

ඉඳුරුව

80510

අක්මීමණ

80090

මාගෙදර

80152

අලුත්වල

80332

මාගෙදර

80152

අම්බලන්ගොඩ

80300

මල්ගල්ල තලල්ගල්ල

80144

අම්පෙගම

80204

මාපලගම

80112

අමුගොඩ

80422

මාපලගම

80112

ආනන්ගොඩ

80044

මාපලගම මධ්‍යම

80166

අඟුළුගහ

80122

මත්තක

80424

අංකොක්කාවල

80048

මැද කීඹිය

80092

බද්දෙගම

80200

මීටියාගොඩ

80330

බලපිටිය

80550

ඕපාත

80142

බලගල

80143

පනන්ගල

80075

බටපොළ 

80320

පන්නිමුල්ල ආනගොඩ

80086

බෙන්තොට

80500

පරණ තානායම්ගොඩ

80114

බූස්ස

80270

පිටිගල

80420

දික්කුඹුර

80654

පෝද්දල

80170

දොඩන්දූව

80250

පොරවගම

80408

ඇල්ල තණබද්දෙගම

80402

රන්තොටුවිල

80354

ඇල්පිටිය

80400

රත්ගම

80260

ඇත්කදුර

80458

තල්ගම්පොල

80058

ගාල්ල

80000

තල්ගස්පෙ

80406

ගනේගොඩ

80440

තල්ගස්වල

80470

ගිනිමැල්ලගහ

80220

තල්පෙ

80615

ගිංතොට

80280

තවලම

80148

ගොඩහේන

80302

තිරාණගම

80244

ගෝනගල්පුර

80502

උඩලමත්ත

80108

ගොනාමුල්ල

80054

උඩුගම

80070

ගෝනාපිනුවල

80230

උළුවිටිකෙ

80168

හබරාදූව

80630

උණවටුන

80600

හඹුරුගල

80506

උනන්විටිය

80214

හල්විටිගල

80146

ඌරගහ

80352

හව්පේ

80132

ඌරගස්මන්හංදිය

80350

හික්කඩුව

80240

වක්වැල්ල

80042

හිනිදුම

80080

වළහන්දූව

80046

හියාරේ

80056

වංචාවල

80120

ඉහළ වල්පොල

80134

වඳුරඹ

80100

තහදූව

80460

වාරුකන්දෙනිය

80084

කහව

80312

වටුගෙදර

80340

කනංකෙ කඩවීදිය

80136

යක්කලමුල්ල

80150

කරාගොඩ

80151

යටලමත්ත

80107

පුවත් සහ සිදුවීම්