පොලිස් ස්ථානය දුරකථන අංකය
ගාල්ල පොලිස් ස්ථානය  
+94 91 2233333/ 2234222
ඇල්පිටිය පොලිස් ස්ථානය  
+94 91 2291032
කොස්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2264022
අම්බලන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2258302
අහංගම පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2283222
අහුන්ගල්ල පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2264026
හික්කඩුව පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2277222
හබරාදූව පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2283281/2283344
බද්දෙගම පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2292222
අක්මීමණ පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2234223
කරන්දෙණිය පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2291358
හිනිදුම පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2238475
උඩුගම පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2285022
වදුරඔ පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2292292
යක්කලමුල්ල පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2286022
පෝද්දල පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2292322
රත්ගම පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2267222
අහංගම පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2283222
බෙන්තොට පොලිස් ස්ථානය   +94 34 2275022
නෙළුව පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2237519
නාගොඩ පොලිස් ස්ථානය   +94 91 2296422

පුවත් සහ සිදුවීම්