දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයිය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අභ්‍යන්තර ස්ථානමාරු තාවකාලිකව අත්හිටුවීම.

>>> අදාල ලිපිය වෙත පිවිසීමට

පුවත් සහ සිදුවීම්