දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2019 අගෝස්තු මස 22 වන දින පෙ.ව.9.00 හෝල් ඩී  ගොල් ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්