දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද පිරිත් පිංකම 2019-01-04
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද පිරිත් පිංකම 2019-01-04
ගාලු ව්‍යවසාය 2018
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩා උළෙල 2018
බලපිටිය රේවත මහා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සිසුු අයිතියට පැවරීම

District Secretary

 Mr. Somarathna Vidhanapathirana

View more

News & Events

District Coordinating Committee Meeting

District Coordinating Committee Meeting 26th of No...

Bid Document

Bid Documentid Document 

Disaster Case Report 2018.10.10 9.00 am

      Disaster Case Report 2018.10...

Meeting & GA Programme