ශීක්ෂණ රෝහල්

දුරකතන අංක

කරාපිටිය

091 2232176 /091 2232250/ 091 2232251 091 2232267 /091 2232276

මහ මෝදර

091 2222261/ 091 2234951/ 091 2223835

091 22238366

 

පුද්ගලික රෝහල්

දුරකතන අංක

සමූපකාර රෝහල

091 - 2234270 /091-2234424

ආසිරි පුද්ගලික  රෝහල

091 - 4640640

රුහුණු පුද්ගලික  රෝහල

091 - 2234060

 

 

මූලික රෝහල්

දුරකතන අංක

බලපිටිය

091 3927276

ඇල්පිටිය

091 3927274

උඩුගම

091 3927278

 

 

දිසා  රෝහල්

දුරකතන අංක

අහංගම

091 2283261

අලුත්තානායම්ගොඩ

091 2296125

අම්බලන්ගොඩ

091 2258444

බද්දෙගම

091 2292261

බෙන්තොට

034 2275260

බටපොළ

091 2260232

දෙල්ලව ඕපාත

091 3783082

හබරාදූව

091 2283262

හඹුරුගල

034 2274149

හික්කඩුව

091 2277261

හිනිදුම

091 3927275 /091 3783085

ඉමදුව

091 2286061

ඉඳුරුව

034 2274055

කරන්දෙණිය

091 2291263

මාදම්පාගම/කුලීගොඩ

091 2258352

මාතෘ නිවාසය/අමුගොඩ

091 2291262

නාගොඩ

091 2296461

නෙළුව

091 3783321

නියාගම/තල්ගස්වල

091 2296446

තලාපිටිය

091 2234468

උණවටුන

091 2234020

ඌරගස්මංහන්දිය

091 2264061

වඳුරඹ

091 2292361පුවත් සහ සිදුවීම්