හැඳුනුම

ලිපිනය:
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
අංක 06,
කොළඹ පාර,
ගාල්ල.
දුරකථනය:
+94 912 222 233
ෆැක්ස්:
+94 912 222 972

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)