නම තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දුරකතනය ෆැක්ස් අංකය
සෝමරත්න විදානපතිරණ මයා                                                                                             දිස්ත්‍රික් ලේකම්

091-2222233/  091-2234235/  091-4944800  

071-8030551 091-2222972              
කමල් රණසිංහ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 091-4944802   091-2234236
සී.බී.කේ.ජානක ගුරුසිංහ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (2)         (ඉඩම් හා සංවර්ධන) 091-4944814    
එම්.එම්.එම්.ශෆ්රාස් මයා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  091-4944805    
පී.ඒ.හරිරත්න මයා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී  091-4380874/    091-4944803    
සමන් ජයසේකර මයා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  091-4944815    
  අධ්‍යක්ෂ කෘෂිකර්ම  091-4944816    
යූ.කේ.ආර්.එල්.පී.දසනායක මයා                            පරිපාලන නිලධාරී  091-4944807    
ඩී.පී.ලියනගේ මිය ගණකාධීකාරී  091-4944804    
ඩබ්.ඒ.එස්.කේ.වීරසේකර මිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු  091-4944810    
ඩී.එස්.විතානගේ මිය සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස්      
එස්.ටී.සී.ගවේෂිකා මිය ජේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛණඥ      
ජී.වී.ජී.ජී.ගුණතිලක මිය සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක      
පී.ඩී.කේ.බී.රත්නායක මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ    0773957873 / 091-2227315    
         

පුවත් සහ සිදුවීම්