නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ප්‍රදීප් රත්නායක මයා                             දිස්ත්‍රික් ලේකම් 091-2222233/091-2234235/     091-4944800 091-2222972              
කමල් රණසිංහ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 091-4944802 091-2234236
එම්.එම්.එම්.ශෆ්රාස් මයා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  091-4944805  
පී.ඒ.හරිරත්න මයා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී  091-4380874/091-4944803  
සමන් ජයසේකර මයා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  091-4944815  
  අධ්‍යක්ෂ කෘෂිකර්ම  091-4944816  
යූ.කේ.ආර්.එල්.පී.දසනායක මයා                            පරිපාලන නිලධාරී  091-4944807  
ඩී.පී.ලියනගේ මිය ගණකාධීකාරී  091-4944804  
ඩබ්.ඒ.එස්.කේ.වීරසේකර මිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු  091-4944810  
ඩී.එස්.විතානගේ මිය සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස්    
එස්.ටී.සී.ගවේෂිකා මිය ජේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛණඥ    
ජී.වී.ජී.ජී.ගුණතිලක මිය සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක    
පී.ඩී.කේ.බී.රත්නායක මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ    0773957873 / 091-2227315  
       

පුවත් සහ සිදුවීම්