නම තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දුරකතනය ෆැක්ස් අංකය
GA සෝමරත්න විදානපතිරණ මයා                                                                                             දිස්ත්‍රික් ලේකම්

091-2222233/ 091-2234235/ 091-4944800

071-8030551 091-2222972              
 1 කමල් රණසිංහ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 091-4944802   091-2234236
  සී.බී.කේ.ජානක ගුරුසිංහ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (2)         (ඉඩම් හා සංවර්ධන) 091-4944814    
 ads2 එම්.එම්.එම්.ශෆ්රාස් මයා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  091-4944805    
 img 20170313 085044 15cs පී.ඒ.හරිරත්න මයා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී  091-4380874/    091-4944803    
 rsz planning සමන් ජයසේකර මයා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  091-4944815    
    අධ්‍යක්ෂ කෘෂිකර්ම  091-4944816    
  යූ.කේ.ආර්.එල්.පී.දසනායක මයා                            පරිපාලන නිලධාරී  091-4944807    
  ඩී.පී.ලියනගේ මිය ගණකාධීකාරී  091-4944804    
  ඩබ්.ඒ.එස්.කේ.වීරසේකර මිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු  091-4944810    
  ඩී.එස්.විතානගේ මිය සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස්      
  එස්.ටී.සී.ගවේෂිකා මිය ජේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛණඥ      
  ජී.වී.ජී.ජී.ගුණතිලක මිය සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක      
  පී.ඩී.කේ.බී.රත්නායක මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ    0773957873 / 091-2227315    
           

පුවත් සහ සිදුවීම්