නම තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දුරකතනය ෆැක්ස් අංකය
සෝමරත්න විදානපතිරණ මයා දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති

+94 912 222 233

+94 912 234 235

+94 914 944 800

+94 718 030 551 +94 912 222 972 
කමල් රණසිංහ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 914 944 802  +94 714 470 412 +94 912 234 236
ලලින්ද ගමගේ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම් හා සංවර්ධන) +94 914 944 814    
එම්.එම්.එම්.ශර්ෆාස් මයා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 914 944 805  +94 716 673 747  +94 912 247 175
ඩී.පී.ලියනගේ මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

+94 914 380 874   

+94 914 944 803

   +94 912 222 972
ජී. ඒ. අයි. ලේල්වල මිය ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක +94 912 224 453   +94 912 234 971
සමන් ජයසේකර මයා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 914 944 815    +94 912 226 384
ජීවා පොන්නම්පෙරුම මිය අධ්‍යක්ෂ කෘෂිකර්ම +94 914 944 816    +94 912 222 972
යූ. කේ. ආර්. එල්. පී. දසනායක මයා                     පරිපාලන නිලධාරී +94 914 944 807  +94 718 109 099  +94 912 222 972
රංජිත් ගුණතිලක මයා ගණකාධීකාරී +94 914 944 804    +94 912 234 971
ඩබ්.ඒ.එස්.කේ.වීරසේකර මිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු +94 914 944 810  +94 772 906 628  +94 912 226 797
එච්. පී. ටී. ගවේශිකා මිය සංඛ්‍යාන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

+94 912 223 208

 +94 703 371 809  +94 912 223 208
කර්නල් ඉන්දුක වික්‍රමසිංහ මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ  

+94 912 117 117

   +94 912 227 316