නම තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දුරකතනය ෆැක්ස් අංකය
සෝමරත්න විදානපතිරණ මයා දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති

+94 912 222 233

+94 912 234 235

+94 914 944 800

+94 718 030 551 +94 912 222 972 
කමල් රණසිංහ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 914 944 802   +94 912 234 236
ලලින්ද ගමගේ මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම් හා සංවර්ධන) +94 914 944 814    
එම්.එම්.එම්.ශර්ෆාස් මයා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 914 944 805    
ඩී.පී.ලියනගේ මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

+94 914 380 874   

+94 914 944 803

   
සමන් ජයසේකර මයා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 914 944 815    
 පොන්නම්පෙරුම මිය අධ්‍යක්ෂ කෘෂිකර්ම +94 914 944 816    
යූ.කේ.ආර්.එල්.පී.දසනායක මයා                     පරිපාලන නිලධාරී +94 914 944 807    
රංජිත් ගුණතිලක මයා ගණකාධීකාරී +94 914 944 804    
ඩබ්.ඒ.එස්.කේ.වීරසේකර මිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු +94 914 944 810    
ජී.එච්.සෝමතුංග මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංඛ්‍යාන)

+94 703 371 809

+94 771 302 634

   
 මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ  

+94 773 957 873

+94 912 227 315