தொடர்பு

பதவி:
Galle District Secretariat
முகவரி:
No.06
Colombo Road
Galle
80000
Sri Lanka.
தொலைபேசி:
+94 912222233
தொலைநகலி:
+94 912222972

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)