විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන

විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන යනු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හට තමන් නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් හට තමන් නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික් ප්‍ර‍ජාව මුහුණපාන දුෂ්කරතා හා ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සහා වෙනත් රේකීය අමාත්‍යාංශ පළාත් සභා හා ආයතන මගින් ප්‍රතිපාදන නොලද භෞතික, ආර්ථික, සමාජයීය යටිතල පහසුකම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය හා සමාජ සුභසාධන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය ඉලක්ක කර ගත් ප්‍රාග්ධන නැඹුරුවක් සහිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට වාර්ෂික පදනම මත රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන වැඩසටහනකි.

2018 වර්ෂයේ විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටමන යටතේ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ප්‍රතිසම්පාදන ලෙස රු. මිලියන 100ක මුදලක් වෙන්වූ අතර ජාතික ලැයිස්ත්‍ර මන්ත්‍රී ප්‍රසම්පාදන ලෙස රුග මිලියන 5.145 ක් වෙන්වූ අතර එමඟින් අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  89ක්, අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 18ක්, බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   103ක්ද, බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  37ක්ද, බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  29ක්ද,  බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  92ක්ද, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 56ක්ද, ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  79ක්ද, ගෝණපිණුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  20ක්ද, හබරාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   26ක්ද, හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  48ක්ද‍, ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   41ක්ද, කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  13ක්ද, නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 84ක්ද, නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  49ක්ද, නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  42ක්ද, තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  43ක්ද, වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  44ක්ද, යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  55ක්ද ලෙස ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 19 තුළ මුලු ව්‍යාපෘති 965 ක් ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඒ සඳහා රු. මිලියන 94.583 ක් වැය විය.

 

 

 

 DCB Progress 2019-12-31

 DCB Progress 2018-12-31