இடர் முகாமைத்துவம்

 

எண் தொடுபுள்ளி முகவரி தொலைபேசி

1

அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

No.383, புத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு – 07.

0112695013/ 2681980

2

அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம்

2-222,BMICH, பௌத்தாலோக மாவத்தை, கொழும்பு – 07.

0112670002

3

மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு

காலி மாவட்டசெயலகம், காலி

0912227315