ජාතික හා ආගමික සහජීවනත්වය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාරත්වය වෙත ගාල්ල දිස්ත්‍රික් වැඩ මුළුව
ගාල්ල නව ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සවය
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධිත ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම
පළාත් පාලන ආයතන සඳහා කම්පැක්ටර් යන්ත්‍ර‍ ලබාදීම
නියාගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ තුන් මහල් ගොඩනැගිල්ල වීවෘත කිරීමේ උත්සවය
71 වන ජාතික නිදහස් දින ගාල්ල දිස්ත්‍රික් උත්සවය
71 වන ජාතික නිදහස් දින ගාල්ල දිස්ත්‍රික් උත්සවය

மாவட்ட செயலாளர்

 

 

Mr. Somarathna Vidhanapathirana

View more

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

The Third Regional Conference of the Select Committee of Parliament

இலங்கையில் இன மற்றும் மத ஒற்றுமையை உறுதிசெய்வதற்கா...

Meeting & GA Programme