ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය

 

ආගමික මධ්‍යස්ථාන  සංවර්ධන වැඩසටහන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය  මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඒ තුළින් දිස්ත්‍රික්කයේ ආගමික මධ්‍යස්ථාන  සංවර්ධනය, නගා සිටුවීමටට අපේක්ෂිතය. මේ වන විට, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්, බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන , විහාරස්ථාන  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීමේ කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  03ක්ද, හබරාදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  03ක්ද, බද්දේගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  02ක්ද, යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද, නෙළුව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  02ක්ද, නියාගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  02ක්ද, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  02ක්ද, නාගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  03ක්ද, බොපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද වශයෙන් ප්‍රතිපාදන අනුමත වී ඇති අතර ක්‍රියාත්මක වීමට අපේක්ෂිතය.

රු.93,000,00/=  ප්‍රතිපාදන අනුමත වී ඇති අතර එම සියලුම ව්‍යාපෘති 2018 වර්ෂය තුල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කර වැඩ අවසන් කර ඇත. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡනතාවටගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය නගා සිටුවීම සදහා  එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මනා පිටුවහලක් වනු ඇත.