2018 නොවැම්බර් මස 26 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම එදින නොපැවැත්වේ. 

පුවත් සහ සිදුවීම්