දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 22 වන දින 7 වන මහල ශ්‍ර‍වණාගාරයේදී පෙ.ව.9.00 ට පැවැත්වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්