මාසය දිනය ස්ථානය හා  වේලාව
ජනවාරි    
පෙබරවාරි 2018/02/15 නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

මාර්තු 2018/03/06 කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00
අප්‍රේල් 2018/04/03 තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

මැයි 2018/05/08 බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

ජුනි 2018/06/05 හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

ජූලි 2018/07/03 කඩවත් සතර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

අගෝස්තු 2018/08/07 අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

සැප්තැම්බර් 2018/09/04 බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

ඔක්තෝබර් 2018/10/09 නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

නොවැම්බර් 2018/11/08 ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

දෙසැම්බර් 2018/12/04 වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පෙ.ව. 9.00

පුවත් සහ සිදුවීම්