ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන- 2018

ඡාතික ප්‍ර‍තිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරුණු ලබන මෙම වැඩසටහන මගින් මාර්ග සංවර්ධන, සුළු වාර්මාර්ග සංවර්ධන, පොදු පානීය පහසුකම් සංවර්ධන ආදී යටතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කොර්.

2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහන 2018 වර්ෂයේදීද දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 18ක ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිනි.

මෙම  වැඩසටහන යටතේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ  විශේෂ වැඩසටහන 2018  ව්‍යාපෘති 17ක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 6ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 03ක්ද , අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොථිඨාසයේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද , බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   02ක්ද ,     ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොථිඨාසයේ ව්‍යාපෘති 09ක්ද , හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද ,කරන්දෙණිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද , ලෙස ක්‍රියාත්මක විය.

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන 2 අදියර -2018 යටතේ ව්‍යාපෘති 35ක් ක්‍රියාත්මක වු අතර අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති 02ක්ද , ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද , බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  02ක්ද , බෝපෙ-පෝද්දල  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  04ක්ද , ඇල්පිටිය, හික්කඩුව, ඉමදුව, නාගොඩ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාස යටතේ ව්‍යාපෘති  01ක් බැගින්ද , ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  14ක්ද , නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේ

කම් කො‍ට්ඨාසය යටතේ ව්‍යාපෘති  03 ක්ද , හා තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  05 ක්ද ලෙස ක්‍රියාත්මක විය.

විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන

විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන යනු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හට තමන් නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් හට තමන් නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික් ප්‍ර‍ජාව මුහුණපාන දුෂ්කරතා හා ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සහා වෙනත් රේකීය අමාත්‍යාංශ පළාත් සභා හා ආයතන මගින් ප්‍රතිපාදන නොලද භෞතික, ආර්ථික, සමාජයීය යටිතල පහසුකම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය හා සමාජ සුභසාධන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය ඉලක්ක කර ගත් ප්‍රාග්ධන නැඹුරුවක් සහිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට වාර්ෂික පදනම මත රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන වැඩසටහනකි.

2018 වර්ෂයේ විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටමන යටතේ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ප්‍රතිසම්පාදන ලෙස රු. මිලියන 100ක මුදලක් වෙන්වූ අතර ජාතික ලැයිස්ත්‍ර මන්ත්‍රී ප්‍රසම්පාදන ලෙස රුග මිලියන 5.145 ක් වෙන්වූ අතර එමඟින් අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  89ක්, අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 18ක්, බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   103ක්ද, බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  37ක්ද, බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  29ක්ද,  බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  92ක්ද, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 56ක්ද, ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  79ක්ද, ගෝණපිණුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  20ක්ද, හබරාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   26ක්ද, හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  48ක්ද‍, ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   41ක්ද, කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  13ක්ද, නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 84ක්ද, නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  49ක්ද, නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  42ක්ද, තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  43ක්ද, වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  44ක්ද, යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  55ක්ද ලෙස ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 19 තුළ මුලු ව්‍යාපෘති 965 ක් ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඒ සඳහා රු. මිලියන 94.583 ක් වැය විය.

 

 

 

 DCC Progress 2018-12-31

 

An error has occurred while processing your request.

404-not-foundYou may not be able to visit this page because of:

  •  an out-of-date bookmark/favourite
  •  a mistyped address
  •  a search engine that has an out-of-date listing for this site
  •  you have no access to this page

If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.

404 Page not found

 

ග්‍රාම ශක්තී ජනතා  ව්‍යාපාරය                                                                               

නිදහසින් පසුව ගතවූ දශක කිහිපයක් මුළුල්ලේම ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් වශයෙන් හඳුන්වනු ලබයි. සියලුම ස්වාභාවික සම්පත් වලින් අනූන සශ්‍රීක රටක් වුවත් දිළිදුකම පිළිබඳව පවතින කළමනාකරණය  පදනම් කරගත් ගැටළුවකින් ශ්‍රී ලංකාව පීඩා විදින්නේය. අපේ රටේ දුප්පතුන් සංඛ්‍යාව 7%ක් බව සංඛ්‍යාලේඛන මගින් පෙන්වා දුන්නත් එය සමස්ථයක් වශයෙන් පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයකි. මන්දයත් දිස්ත්‍රික්ක අතර හා නාගරික, ග්‍රාමීය හා වතු ලෙස දරිද්‍රතාවයෙහි දැඩි විෂමතාවයක් පැවතීමයි.

එසේම සියළුම දේ රජයෙන්ම කරදිය යුතුය යන යැපීම් මානසිකත්වය පුද්ගල ආයෝජනය කෙරෙහි පසුගාමී තත්ත්වයක් ඇති කරයි.එය දිළිඳුකම තුරන් කිරීමට විශාල බාධාවකි.ජනග්‍රහනයෙන් අඩක් කාන්තාවන් වුවත් ඔවුන් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හා සෘජුව මෙන්ම සෑහෙන අන්දමින් දායක වීමක්ද දක්නට නැත.දිළිදුබවේ අසහනය එක්තරා ජන කොටසකට වුවත් එහි පීඩනය මුළු මහත් ජනතාවට හා සමාජයටම බලපාන්නකි.

පුද්ගලික හා රාජ්‍ය ආයතනයන්හි ඵලදායී සහයෝගීතාවයෙන් හා හවුල් ව්‍යවසායකත්වයන් මගින් ප්‍රජා පැතිකඩෙහි වූ සියල්ලන්ම ඇතුලත් වන පරිදි ආර්ථික වර්ධනයක් සහිතව දිළිඳුකමින් මිදීම සඳහා ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ හදුනා ගැනීමේදී මේ වන විට සියලු ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි වැඩසටහන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් හා ග්‍රාම සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීම මෙන්ම ග්‍රාම ශක්ති ජනතා සමිති පිහිටුවීම සිදු කර ඇත.

 

 

 

Gramashakthi 2018-12-31 Progress Report

 

This page is under construction

News & Events