දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

 

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකණ අමාත්‍යාංශය  මඟින් මෙම ව්‍යාපෘති ය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.  CRIP ව්‍යාපෘති ය යනු “දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති ය” යන්නයි.  

මෙම ව්‍යාපෘති ය 2014 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද අතර ලෝක බැංකුවෙහි මූල්‍ය පහසුකම සමඟ වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ඌව පළාතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මහවැලි අධිකාරිය, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) සහ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (PRD ප්‍රධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වේ. CRIP හි ව්‍යාපෘති  කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) අමාත්‍ය පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත.

වර්තමානයේ දේශගුණික විපර්යාසයන් සහ ගංවතුර හා නියඟ ස්වභාවය සැකසීම හා වාතාවරනය විශ්ලේෂණය කිරීමේ වර්තමාන අවබෝධය ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින්, දේශගුණික විචල්‍ය  ආර්ථිකයක් ගොඩ නැගීමේ ක්‍රියාදාමයක් මෙම ව්‍යාපෘති යේ මූලික අරමුණයි. මීට අමතරව, ගංවතුර පාලන හා වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම්,ප්‍රවාහන ජාලය සහ විවේචනාත්මක අධ්‍යාපනික පහසුකම් අවදානමට ලක් කිරීම සඳහා කෙටි කාලීන අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා හදිසි ආපදා අවම කිරීමේ ආයෝජන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ව්‍යාපෘති  සහාය වේ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති  ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳ හදුනා ගැනීමේදී ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස 9කින් කටයුත් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, බද්දේගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, නෙළුව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, නියාගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, නාගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, ඉමදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය එම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස වේ.

වර්තමානය වන විට වසර 5කට ගිවිසුම් ගතවී ව්‍යාපෘති ය ක්‍රියාත්මක වී ඇති අතර තවත් ව්‍යාපෘතීන් 2ක් සදහා ලන්සු කැදවීමට නියමිතය.

 

සුඛිත පුරවර කුඩා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන

“ සුසැඳි, සුරැකි, සොඳුරු නාගරීකරණයක් කරා” යන තේමාව පෙරදැරි කර ගනිමින් මහනගර සහ බටහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මගපෙන්වීම යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් "සුඛිත පුරවර" වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇති ඇත. මෙම වැඩසටහනේ අරමුණු වන්නේ, නගර වැසියන්ගේ පහසුව සහ සුවපහසුව වැඩි දියුණු කිරීම, නගරයේ ජීවන තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, ප්‍රජාවගේ සියලු කොටස්වලට වාසි වන ආකාරයෙන් නගර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම, රථවාහන තදබදය, නිවාස ඉල්ලුම, ප්‍රජා එළිමහන් ස්ථාන ආදිය සම්බන්ධව පැන නැගී ඇති ගැටලු අවම කිරීම ආදිය වේ.

 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අක්මීමන ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  08ක්ද, හබරාදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද,  ඉමදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  10ක්ද වශයෙන් මුලු ව්‍යාපෘති  19ක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 2018 වසරේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

සිංහරාජ විශේෂ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන

මෙම සංවර්ධන වැඩසටහන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය  මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, ප්‍රවේශ මාර්ගයන් හා මහා මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම අදී කාර්යයන් සිදු කරනු ලබයි. මේ අනුව, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග සංවර්ධනයේ ක්‍රියාවලියේ පළමු අදියරයන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මාර්ගයන් හා දෙවන අදියරේ මාර්ග සංවර්ධන ක්‍රියාවලින් හදුනා ගත හැකිය. 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම ව්‍යාපෘති යේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ හදුනා ගැනීමේදී, තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  03ක්ද, නියාගම තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද, නෙළුව තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද, නාගොඩ තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය.

මේ යටතේ  රු.115,00,000/= (රු.මිලි.11.5) වැයකොට ව්‍යාපෘති 6ක්  දිස්ත්‍රික්කය තුල සංවර්ධනය කර ඇති අතර ඒ සදහා  ගෙවීම්ද අවසන් කර ඇත. මේ තුලින් කෘෂිකර්මාන්තය නගා සිටුවීම  සහ ග්‍රාමීය නිෂ්පාදන වෙළද පොළට පහසුවෙන් රැගෙන ඒමට හැකියාව ඇති වීම මගින් ප්‍රදේශයේ ඡනතාවට මහගු සේවයක් සිදු වී  ඇති අතරම කෘෂිකර්මාන්තයේ දියුණුවට මෙම මාර්ග සංවර්ධනය වීමද සංවර්ධනයට මනා පිටුවහලකි.

 

 

 

sinharaja1

News & Events