සුඛිත පුරවර කුඩා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන

“ සුසැඳි, සුරැකි, සොඳුරු නාගරීකරණයක් කරා” යන තේමාව පෙරදැරි කර ගනිමින් මහනගර සහ බටහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මගපෙන්වීම යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් "සුඛිත පුරවර" වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇති ඇත. මෙම වැඩසටහනේ අරමුණු වන්නේ, නගර වැසියන්ගේ පහසුව සහ සුවපහසුව වැඩි දියුණු කිරීම, නගරයේ ජීවන තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, ප්‍රජාවගේ සියලු කොටස්වලට වාසි වන ආකාරයෙන් නගර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම, රථවාහන තදබදය, නිවාස ඉල්ලුම, ප්‍රජා එළිමහන් ස්ථාන ආදිය සම්බන්ධව පැන නැගී ඇති ගැටලු අවම කිරීම ආදිය වේ.

 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අක්මීමන ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  08ක්ද, හබරාදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද,  ඉමදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  10ක්ද වශයෙන් මුලු ව්‍යාපෘති  19ක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 2018 වසරේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.