සිංහරාජ විශේෂ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන

මෙම සංවර්ධන වැඩසටහන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය  මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, ප්‍රවේශ මාර්ගයන් හා මහා මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම අදී කාර්යයන් සිදු කරනු ලබයි. මේ අනුව, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග සංවර්ධනයේ ක්‍රියාවලියේ පළමු අදියරයන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මාර්ගයන් හා දෙවන අදියරේ මාර්ග සංවර්ධන ක්‍රියාවලින් හදුනා ගත හැකිය. 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම ව්‍යාපෘති යේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ හදුනා ගැනීමේදී, තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  03ක්ද, නියාගම තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද, නෙළුව තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද, නාගොඩ තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  01ක්ද වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය.

මේ යටතේ  රු.115,00,000/= (රු.මිලි.11.5) වැයකොට ව්‍යාපෘති 6ක්  දිස්ත්‍රික්කය තුල සංවර්ධනය කර ඇති අතර ඒ සදහා  ගෙවීම්ද අවසන් කර ඇත. මේ තුලින් කෘෂිකර්මාන්තය නගා සිටුවීම  සහ ග්‍රාමීය නිෂ්පාදන වෙළද පොළට පහසුවෙන් රැගෙන ඒමට හැකියාව ඇති වීම මගින් ප්‍රදේශයේ ඡනතාවට මහගු සේවයක් සිදු වී  ඇති අතරම කෘෂිකර්මාන්තයේ දියුණුවට මෙම මාර්ග සංවර්ධනය වීමද සංවර්ධනයට මනා පිටුවහලකි.

 

 

 

sinharaja1