ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන

ඡාතික ප්‍ර‍තිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරුණු ලබන මෙම වැඩසටහන මගින් මාර්ග සංවර්ධන, සුළු වාර්මාර්ග සංවර්ධන, පොදු පානීය පහසුකම් සංවර්ධන ආදී යටතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කොර්.

2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහන 2018 වර්ෂයේදීද දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 18ක ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිනි.

මෙම  වැඩසටහන යටතේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ  විශේෂ වැඩසටහන 2018  ව්‍යාපෘති 17ක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 6ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 03ක්ද , අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොථිඨාසයේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද , බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති   02ක්ද ,     ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොථිඨාසයේ ව්‍යාපෘති 09ක්ද , හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද ,කරන්දෙණිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද , ලෙස ක්‍රියාත්මක විය.

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන 2 අදියර -2018 යටතේ ව්‍යාපෘති 35ක් ක්‍රියාත්මක වු අතර අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති 02ක්ද , ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති 01ක්ද , බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  02ක්ද , බෝපෙ-පෝද්දල  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  04ක්ද , ඇල්පිටිය, හික්කඩුව, ඉමදුව, නාගොඩ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාස යටතේ ව්‍යාපෘති  01ක් බැගින්ද , ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  14ක්ද , නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය යටතේ ව්‍යාපෘති  03 ක්ද , හා තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කො‍ට්ඨාසය   යටතේ ව්‍යාපෘති  05 ක්ද ලෙස ක්‍රියාත්මක විය.

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDP 2020.12.31 Progress