තිරසර සංවර්ධන හා වනඡීවි සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අම්‍යාත්‍යංශයේ සංවර්ධන වැඩසටහන්

ප්‍රාදේශිය වශයෙන් පවත්වන විෂමතාවන් අවම කර සියලු ආර්ථික හා සාමාඡීය ප්‍රදේශ සමන්තර ලෙස ඉහළ වර්ධනයක් කරා යොමු කිරීම රඡයේ අභිලාෂයයි. එම නිසා ඡාතික සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සදහා ප්‍රධාන ආංශික සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වුවද  , ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන අවශ්‍යතාවන් හදුනාගෙන ඒ සදහා කඩිනම් මැදිහත් වීම අත්‍යවශ්‍යය බව රඡය හදුනාගෙන ඇත.

වෙනත් කිසිදු මුල්‍ය ප්‍ර‍ාහනය යටතේ ප්‍ර‍තිපාදන නොලද ප්‍රාදේශීය, ආර්ථික හා සමාඡිය සංවර්ධනයට සෘඡුවම පාදක වන බව ග්‍රාමීය මට්ටමින් යෝඡනා වන ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ අනුමැතියව ලබන ළුලදායිතාවෙන් ඉහල ව්‍යාපෘති හදුනාගෙන ඒ සදහා ප්‍ර‍තිපාදන සලසන සංවර්ධනක් ලෙස මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යඞශයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයයි.

මෙම අම්‍යාත්‍යංශය මගින් වැඩසටහන් 03ක් කිඅයාත්මක කරයි.

  1. ප්‍රාදේශිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය.

මෙම වැඩසයටහන යටතේ   ප්‍රවේශ මාර්ග , බෝක්කු පාලම් , වැව් අමුණු වැනි ව්‍යපෘති සදහා ප්‍ර‍තිපාදන ලබා දෙයි. එම වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අක්මීමන මාර්ග 01ක් සහ බද්දේගම 01ක් මාර්ගයක් ලෙස ව්‍යාපෘති 02ක් තෝරාගෙන සංවර්ධනය කර ඇත.

  1. ප්‍රාදේශිය ඡිවනෝපාය සංවර්ධනය.

විධිමත් වෘත්තිය නිපුණතාවක් සහිත හෝ සහතික කරනු ලබන ප්‍රායෝගික කුසලතා අතරින් ප්‍ර‍තිලාභීන් තෝරා ගෙන මෙම අමාත්‍යංශය මගින් ප්‍ර‍තිපාදන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 8ක ප්‍ර‍තිලාභීන් 21 දෙනෙකු සදහා එක් ප්‍ර‍තිලාභියකුට රු. 40,000 /= බැගින් රු. 840,000/=ක ප්‍ර‍තිපාදන ලබා දී ඇත.

  1. සමාජ සංස්කෘතික හා නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන

නිවාස අලුත්වැඩියාව සහ සංවර්ධන ආගමික ස්ථාන සදහා පහසුකම් සම්පාදන උපකරණ සැපයීම මෙම වැඩසටහන මගින් ක්‍රියාත්මක කරමි. මෙම වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍ර‍තිලාභීන් 40 දෙනෙකු සදහා එක් ප්‍ර‍තිලාභියකුට රු. 20000/= බැගින් 840,000/= බැගින් ලබා දී ඇත.