ගම්පෙරළිය වැඩසටහන - වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන (RRDP)

ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම්වල ගුණාත්මක තත්ත්වය දියුණු කිරීම මඟින්, ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය හා ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා ආධාරකයක් වශයෙන් සහ ආර්ථික සංවර්ධනය කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහනක් වශයෙන් ගම්පෙරළිය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම වැඩසටහන සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය  විසින් නිදහස් කරනු ලබයි.

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල සියලුම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාශ නියෝජනය වන පරිදි ව්‍යාපෘති  2560ක්  අනුමත අතර,  එම ව්‍යාපෘති  වල ප්‍රතිලාභ ජනතාව වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී. එක් මැතිවරණ කොට්ඨාශයක ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති  වල සමස්ථ පිරිවැය රුපියල් මිලියන 200 කි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පෙරළිය වැඩසටහන සඳහා අනුමත ව්‍යාපෘති  සංඛ්‍යාවන් ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් හදුනා ගැනීමේදී, අක්මීමණ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  66ක්ද, අම්බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  200ක්ද, බද්දේගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  216ක්ද, බලපිටිය ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  134ක්ද, බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  49ක්ද, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  56ක්ද, කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  350ක්ද, ගෝනාපීනුවල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  136ක්ද, හබරාදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  56ක්ද, හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  194ක්ද, ඉමදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  53ක්ද, කරණ්දෙණිය ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  326ක්ද, නාගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  90ක්ද, නෙළුව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  113ක්ද, නියාගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  52ක්ද‍, තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  74ක්ද, වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  166ක්ද හා යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපෘති  182ක්ද වශයෙන් සම්පූර්ණ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අනුමත ව්‍යාපෘති  සංඛ්‍යාව 2560කි. 

 Gamperaliya 2019-12-31 Progress

 Gamperaliya 2018-12-31 Progress