දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

 

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකණ අමාත්‍යාංශය  මඟින් මෙම ව්‍යාපෘති ය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.  CRIP ව්‍යාපෘති ය යනු “දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති ය” යන්නයි.  

මෙම ව්‍යාපෘති ය 2014 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද අතර ලෝක බැංකුවෙහි මූල්‍ය පහසුකම සමඟ වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ඌව පළාතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මහවැලි අධිකාරිය, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) සහ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (PRD ප්‍රධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වේ. CRIP හි ව්‍යාපෘති  කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) අමාත්‍ය පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත.

වර්තමානයේ දේශගුණික විපර්යාසයන් සහ ගංවතුර හා නියඟ ස්වභාවය සැකසීම හා වාතාවරනය විශ්ලේෂණය කිරීමේ වර්තමාන අවබෝධය ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින්, දේශගුණික විචල්‍ය  ආර්ථිකයක් ගොඩ නැගීමේ ක්‍රියාදාමයක් මෙම ව්‍යාපෘති යේ මූලික අරමුණයි. මීට අමතරව, ගංවතුර පාලන හා වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම්,ප්‍රවාහන ජාලය සහ විවේචනාත්මක අධ්‍යාපනික පහසුකම් අවදානමට ලක් කිරීම සඳහා කෙටි කාලීන අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා හදිසි ආපදා අවම කිරීමේ ආයෝජන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ව්‍යාපෘති  සහාය වේ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති  ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳ හදුනා ගැනීමේදී ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස 9කින් කටයුත් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, බද්දේගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, තවලම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, නෙළුව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, නියාගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, නාගොඩ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය, ඉමදූව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසය එම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස වේ.

වර්තමානය වන විට වසර 5කට ගිවිසුම් ගතවී ව්‍යාපෘති ය ක්‍රියාත්මක වී ඇති අතර තවත් ව්‍යාපෘතීන් 2ක් සදහා ලන්සු කැදවීමට නියමිතය.

CRIP 2020.12.30 Progress