මාසය

දිනය

වේලාව

රැස්වීම / කමිටුව

ජනවාරි

2019.01.08

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව - වැලිවිටිය දිවිතුර

2019.01.24

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙබරවාරි

2019.02.12

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  ඇල්පිටිය

2019.02.21

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව. 11.00

ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව

ප.ව.    12.00

දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව

ප.ව.      2.00

දිස්ත්‍රික් ඩෙංගු මර්ධන සම්බන්ධිකරණ කමිටුව/ දිස්ත්‍රික් බරවා මර්ධන කමිටුව

මාර්තු

2019.03.05

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  බලපිටිය

2019.03.21

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව. 11.00

දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව

ප.ව.      2.00

ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන කමිටුව

අප්‍රේල්

2019.04.02

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -කරන්දෙණිය

2019.04.25

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව. 11.00

දිස්ත්‍රික්  අපදා කළමනාකරණ කමිටුව

ප.ව.      2.00

දිස්ත්‍රික් පෝෂණ මෙහෙයුම් කමිටුව

මැයි

2019.05.07

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  යක්කලමුල්ල

2019.05.23

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

ජුනි

2019.06.04

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  බෝපෙ පෝද්දල

2019.06.20

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව. 11.00

දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව

ප.ව.      2.00

ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන කමිටුව

ජූලි

2019.07.02

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  බෝපේ  පෝද්දල

2019.07.25

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව. 11.00

ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව

ප.ව.      2.00

දිස්ත්‍රික් ඒඩ්ස් මර්ධන කමිටුව

අගෝස්තු

2019.08.06

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  ඉමදුව

2019.08.22

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

ප.ව.      1.00

දිස්ත්‍රික්  අපදා කළමනාකරණ කමිටුව

සැප්තැම්බර්

2019.09.03

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  බද්දේගම

2019.09.26

පෙ.ව    9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව. 11.00

දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව

ප.ව.      2.00

ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන කමිටුව

ඔක්තෝම්බර්

2019.10.01

පෙ.ව.   8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  ඉමදූව

2019.10.24

පෙ.ව.   9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව. 11.00

ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව

ප.ව.      2.00

දිස්ත්‍රික් ඩෙංගු මර්ධන සම්බන්ධිකරණ කමිටුව/ දිස්ත්‍රික් බරවා මර්ධන කමිටුව

නොවැම්බර්

2019.11.05

පෙ.ව.  8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  නාගොඩ

2019.11.21

පෙ.ව.  9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව.  11.00

දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව

ප.ව.  2.00

දිස්ත්‍රික් පෝෂණ මෙහෙයුම් කමිටුව

දෙසැම්බර්

2019.12.03

පෙ.ව.  8.30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව -  අම්බලන්ගොඩ

2019.12.26

පෙ.ව.  9.00

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

ප.ව.  2.00

සංවර්ධන ප්‍රගති සමාලෝචනය

News & Events